این جلسه با حضور سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی جناب آقای دکتر نبوی، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه جناب آقای دکتر افشاری، سرپرست دانشکده بهداشت جناب آقای دکتر توکلی، کارشناس کمیته مرکزی دانشگاه جناب آقای پوربرات و اعضای هسته مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی به منظور آشنایی و مشورت و همفکری جهت برنامه ریزی فعالیت های جدید کمیته در تالار دانش دانشکده بهداشت برگزار گردید.

۱۴۰۱/۰۲/۰۷

روابط عمومی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت
hsrc_nkums@

hsrc.nkums.ac.ir


فاقد نظر