جناب آقای دکتر حمید نبوی با کمال افتخار و احترام انتصاب حضرتعالی را به سمت سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت تبریک عرض می­ نماییم.

جناب آقای دکتر حمید نبوی

با کمال افتخار و احترام ، صمیمانه انتصاب حضرتعالی را به سمت سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تبریک عرض می­ نماییم. مطمئنا مدیریت اثر بخش و توانمند توأم با تجارب برجسته و گرانقدر جنابعالی، موجبات ارتقاء این مجموعه را بیش از پیش فراهم خواهد نمود.
همواره پیروز و کامیاب باشید.

 

روابط عمومی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت 
hsrc_nkums@
hsrc.nkums.ac.ir


از مجموع 1 رأی

فاقد نظر