📌 مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در دانشكده بهداشت با حضور سرپرست دانشكده جناب آقای دكتر توكلی، اساتید و کارکنان برگزار شد.

⭕️ در اين مراسم از پژوهشگران برتر دانشكده نيز قدردانی بعمل آمد.

💢 سركار خانم دكتر عبداللهی به عنوان پژوهشگر برتر هيات علمی، جناب آقاي علی آبادی به عنوان پژوهشگر برتر كارمند و خانم ها نرگس اسدی، عارفه مردكانلو و آقای نويد جامچی بعنوان پژوهشگران برتر دانشجو معرفی شدند.

🔈روابط عمومی کمیته تحقیقات 
🌐 hsrc.nkums.ac.ir 
hsrc_nkums@


فاقد نظر